"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
องค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

แนวทางสากลการดำเนินกิจกรรม ชุดมาตรฐาน

07/12/2554 view 1,250

จุดตรวจสอบของสำนักงาน

 1. มีสิ่งของวางเกะกะบนพื้นบันไดหรือไม่
 2. พื้นบันได มีคราบน้ำมัน น้ำ สกปรกหรือไม่
 3. มีราวบันไดหรือไม่
 4. แสงสว่างพอเพียงหรือไม่
 5. เอามือล้วงกระเป๋าขณะเดินขึ้น-ลงหรือไม่
 6. ถือของในมือทั้งสองแล้วขึ้น-ลง ขณะที่มองไม่เห็นปลายเท้าหรือไม่
 7. ใช้รองเท้าส้นสูงเกินไปหรือไม่

บนและใต้โต๊ะ

 1. มีการทำ 5 ส. บนโต๊ะทำงานหรือไม่  * เอกสาร ของใช้                                                             
 2. ลิ้นชักของโต๊ะ, ตู้เปิดอยู่ตลอดเวลาหรือไม่
 3. มีของไม่จำเป็นวางอยู่ใต้โต๊ะหรือไม่
 4. ตอกตะปูเพื่อแขวนของที่ข้างโต๊ะหรือไม่

พื้น ผนัง และหน้าต่าง

 1. 5 ส. บนพื้นดีไหม - ขยะ ฝุ่น สายไฟ
 2. โต๊ะวางเป็นแนวเกะกะทางเดินหรือไม่
 3. มีเก้าอี้ ถังขยะ อยู่ช่องทางเดินหรือไม่
 4. 5 ส. ตู้เก็บของลิ้นชักดีหรือไม่
 5. วางของริมหน้าต่างจนอาจตกไปได้หรือไม่ 

มาตรฐานห้องประชุม

 1. ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำ

หน้าที่  - รับจองห้อง

         - จัดทำตารางการใช้

         - แจ้งพนักงานเสริฟ์

         - จัดห้องให้เหมาะสมกับองค์ประชุม

         - จัดเครื่องโสตทัศนูปกรณ์

 1. จัดให้มีป้ายที่เหมาะสม

         - ห้องประชุม..., กำลังประชุม, ว่าง, ห้ามสูบบุหรี่

         - ประธาน, ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. จัดป้ายตัวอักษร พร้อมขาตั้งอยู่หน้าห้องประชุมเพื่อแจ้งกำหนดประชุม                                        
 1. โต๊ะ – เก้าอี้ ในห้องประชุมต้องครบองค์ สะอาดเสมอจัดให้มีป้ายที่เหมาะสม
 2. ก่อนประชุม 1 ชั่วโมงต้องพร้อม สำหรับผู้ใช้ห้อง
 3. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว 15 นาที จึงเสิร์ฟ น้ำชา กาแฟ
 4. เมื่อเลิกประชุม  :   ให้เก็บถ้วยน้ำชา กาแฟ ให้เรียบร้อยภายใน 30 นาที และต้องทำความสะอาดโต๊ะประชุม กระดาน เก้าอี้ ปลั๊กไฟ ปิดห้อง และเก็บป้าย 

กำลังประชุม : เปลี่ยนเป็นว่างแทน


มาตรฐานห้องเก็บพัสดุ

 1. กำหนดเวลาเปิดคลังพัสดุ เวลา...ทุกวัน > สะดวก
 2. เมื่อรับของพัสดุมา ให้ดูแลทำความสะอาดทุกครั้ง แล้วจึงนำไปเก็บตามชั้น หรือป้ายที่กำหนดไว้  > สะอาด / สะดวก
 3. ถ้ามีของนำมาฝาก ให้เขียนชื่อผู้ฝาก และ ระยะเวลาที่ฝาก  > สะดวก

มาตรฐานทางเดิน

 1. ต้องมีป้ายบอกทาง  > สะดวก
 2. ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง               > สะดวก
 3. บริเวณพื้นต่างระดับต้องมีป้ายบอก  > สะดวก
 4. ประตูเข้า – ออก เป็นกระจกควรปิดสติ๊กเกอร์บอก > สะดวก
 5. ดูแลทำความสะอาดเสมอ ตามเวลากำหนด  > สะอาด

                เช่น 10.00 น. / 12.00 น. / 16.00 น. /  16.30 น.

มาตรฐานห้องสมุด / เพิ่มผลผลิต

1.  ติดป้ายบอกหน้าห้อง “ ห้องสมุด ” “ ห้องเพิ่มผลผลิต ”  > สะดวก  

2.  จัดโต๊ะประชุมขนาดเล็กได้ด้วย (พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นห้องประชุมได้) > สะดวก

3.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล ตู้เอกสาร VDO วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มผลผล  > สะดวก / สะอาด

4.  เมื่อไม่ใช้ห้องให้ปิดไฟฟ้า ลบกระดานดำให้สะอาด > สร้างนิสัย


ช่องทางเข้าออกและทางเดิน

 1. ช่องเข้า – ออก กว้างพอ และมีของเกะกะ อยู่หรือไม่
 2. ประตูบานเปิดมีป้าย “ผลัก”  “ดึง”  หรือไม่ และ ที่พื้นแสดงเส้นรัศมีของประตูหรือเปล่า
 3. ประตูกระจกมีเครื่องหมายกันชนระดับสายตา
 4. ทางเดินราบ หรือ มีระดับ หรือ ขรุขระ
 5. บนทางเดินมีสิ่งกีดขวาง น้ำ น้ำมัน ทำให้ลื่นได้
 6. ช่องทางเข้า-ออกมีแสงสว่างเพียงพอหรือไม่

เครื่องมืออุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

 1. มีการตรวจสอบเสมอหรือไม่
 2. วางสิ่งของกีดขวางทางออกฉุกเฉินหรือไม่
 3. วางสิ่งของเกะกะหน้าเครื่องดับเพลิงหรือไม่

มาตรฐานห้องเขียนแบบ

 1. ในห้องเขียนแบบต้องมีการติดตั้งโคมไฟประจำโต๊ะ > สุขลักษณะ
 2. บนโต๊ะวางเครื่องเขียน ควรจัดให้มีระเบียบ  เมื่อใช้งานให้เลื่อนชิดผนัง  > สะดวก / สร้างนิสัย
 3. Drawing แฟ้มเก็บต่างๆ ให้จัดเก็บในตู้เอกสาร และเขียนเรื่องไว้ที่สันแฟ้มให้ชัดเจน > สะดวก
 4. เครื่องใช้อื่นๆ เช่น เครื่องตัดกระดาษ ฉาก ฟุต ฯลฯ เก็บให้เข้าที่หลังจากใช้เสร็จ > สร้างนิสัย
 5. เมื่อเสร็จงาน ปิดไฟ และเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้หมดแล้วนำไปเก็บที่เดิม  > สร้างนิสัย

อุปกรณ์ของใช้สำนักงาน : โต๊ะทำงาน

 • ปากกา ดำ แดง น้ำเงิน                       รวมไม่เกิน 4 ด้าม
 • ดินสอ / ไส้ดินสอ                            อย่างละ 2 ด้าม
 • ยางลบดินสอ / ยางลบหมึก                  อย่างละ 1 ชิ้น
 • ไม้บรรทัดสั้น / ยาว                          อย่างละ 1 อัน
 • น้ายาลบคำผิด / ทินเนอร์                    อย่างละ 1 ชุด
 • ที่เย็บกระดาษ                                อย่างละ 1 อัน
 • ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ                       อย่างละ 1 อัน
 • ลวดเสียบกระดาษ                            อย่างละ 1 กล่อง
 • ที่เจาะกระดาษ                                อย่างละ 1 อัน
 • ที่หนีบกระดาษ (ยกเว้นธุรการ)               อย่างละ 5 ตัว
 • ปากกาสะท้อนแสง                            อย่างละ 1 ด้าม
 • กรรไกร                                       อย่างละ 1 อัน
 • คัตเตอร์                                       อย่างละ 1 อัน
 • ถาด / กล่อง                                  อย่างละ 1 อัน
 • แท่นเทปใส (ต่อ 4 คน)                      1 อัน
 • ที่เหลาดินสอ (ต่อ 4 คน)                     1 อัน
 • ปฏิทินยางลบดินสอ / ยางลบหมึก            1 อัน
 • แจกัน, ต้นไม้, ตุ๊กตาประดับ                  1-2 ที่
 • ที่ใส่กระดาษบันทึก                            1 อัน
 • สมุดโทรศัพท์                                  1 เล่ม
 • กระดาษโน้ต                                   1 ชุด
 • ตะกร้าผงขยะ                                  1 ใบ
 • รูปภาพใต้กระจก                               ไม่ควรมี
 • แก้วน้ำ / กาแฟ                                อย่างละ 1 ใบ
 • เอกสาร / สติ๊กเกอร์บนผนัง ฉากกั้น           ไม่ควรมี


เอกสารแนบ : แนวทางสากลการดำเนินกิจกรรม ชุดมาตรฐาน
ข้อมูลองค์ความรู้โดย
อ.ภควัต รักศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ