"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
องค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

5 ส.

06/12/2554 view 3,274


โรงงานอยู่ได้อย่างไร?

การขายสินค้า                        ราคา, คุณภาพ,  ต้นทุน

สินค้า                                  กำไร  =  ขาย - ต้นทุน  #  คุณภาพ 

โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ได้ด้วย “ต้นทุน

การควบคุมต้นทุน  -  ลดได้ก็สามารถอยู่รอดได้

                       -  ลดไม่ได้ก็ต้องปิดกิจการไป

ดังนั้นจุดลดต้นทุน คือที่ โรงงาน พื้นที่ที่มีการผลิต

                 **ข้อควรระวัง ลดต้นทุนได้ แต่ห้ามลดคุณภาพ**

โรงงานที่ดีต้องมี

1. ราคาขาย                       ต้อง                         ลูกค้ายอมรับ

2. ผลิตภัณฑ์                     ต้อง                     มีหลากหลาย

3. คุณภาพ                       ต้อง                      สูง

4. ต้นทุน                         ต้อง                      ต่ำ

5. ส่งมอบ                        ต้อง                     ตรงเวลาและบริการประทับใจ

6. ความปลอดภัย               ต้อง                     ลูกค้า พนักงาน และสังคม

7. สิ่งแแวดล้อม                 ต้อง                     ไม่ถูกทำลายการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงส่งผลให้                        โรงงานสู่คุณภาพ

ถนนคุณภาพ มี 4 C ด้วยกัน

Customer           =              ลูกค้า                      

Competitor         =              การแข่งขัน

 Cost                  =               ต้นทุน

 Crisis                =               วิกฤต

เซ็น (KAIZEN) “การค่อยๆ ปรับปรุงในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอตลอดเวลา โดยทุกคนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมมีส่วนร่วมเสนอแนะการปรับปรุง”

ไคเซ็น (KAIZEN) ไคเซ็นมีองค์ประกอบ 3 อย่าง

        คือ 1.การเสนอแนะ

             2.การสร้างสรรค์

             3. การปรับปรุง

ไคเซ็นทำได้อย่างไร

1. สังเกต ค้นหาจุดที่เป็นปัญหา  Ex. การสูญเปล่า ต้นทุน คุณภาพ

2. สำรวจ ตรวจตราสภาพการณ์ปัจจุบัน

3. คิดค้น ออกความคิด (Idea) ว่า หากทำเช่นนี้แล้วเป็นอย่างไร

4. แยกสิ่งของใช้-ไม่ใช้(สะสาง) จัดระบบ(สะดวก) จัดหมวดหมู่ดูแล (สะอาด)

5. ปฏิบัติ ดำเนินการปรับปรุง โดยการทดลองทำดูว่าดีหรือไม่อย่างไร

6.  ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล (ดูผลลัพธ์ให้คงที่)

7.  สรุป เขียนรายงาน เสนอผู้บริหารตั้งเป็นบรรทัดฐาน

8.  เข้าสู่กระบวนการใหม่ เรื่องใหม่  P  D  C  A

ไคเซ็น & 5 ส.

ไคเซ็นกับ 5ส. เกี่ยวพันกันอย่างไร

การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ

- ข้อเสนอแนะ

- กลุ่มคุณภาพ

- การสร้างคุณภาพทั่วทั้งองค์กร

- การซ่อมบำรุงรักษาทวีผล

- การผลิตแบบทันเวลา

- ISO , HACCP

5 ส. เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นอีกหรือไม่ ?

                5 ส. กับความปลอดภัย (Safety) คือ “สภาพไม่มีภัยหรืออันตราย ความปลอดภัยในการทำงานจึงหมายถึง การทำงานที่ไม่มีอันตราย ไม่อยู่ในสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสี่ยงต่อการเป็นโรค”

5ส. คืออะไร ?

-  สะสาง  (Seiri)

-  สะดวก (Seiton)

-  สะอาด  (Seiso)

-  สุขลักษณะ  (Seiketsu)

-  สร้างนิสัย  (Shitsuke)

 

ทำไมเราต้องเริ่มทำ 5ส. กัน

-  5 ส. ทำได้ง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นโครงการปรับปรุงงาน

-  คนเราชอบสถานที่สะอาด สว่าง ปลอดโปร่ง

-  มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนด้วยสายตา

-  5 ส. ช่วยให้มีพื้นที่ว่างมากขึ้น

-  5 ส. ช่วยลดระยะเวลาในการหาสิ่งของ

-  5 ส. ช่วยลดระยะทางการปฏิบัติงาน

-  5 ส. ทำให้เครื่องจักรมีอายุใช้งานมากขึ้น

-  5 ส. ทำให้งานผิดพลาดน้อยลง

-  5 ส. ทำให้โรงงานมีความปลอดภัยมากขึ้น

-  5 ส. ทำให้ต้นทุนโรงงานต่ำลง

-  5 ส. ทำให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ขึ้น

-  5 ส. ทำให้ลูกค้าพอใจ

-  5 ส. ทำให้ภาพลักษณ์องค์กรดีขึ้น

-  5 ส. ทำให้ภาพรวมของกิจการมีการดำเนินการที่ดีขึ้น

**พนักงานได้อะไร**

-  ไม่มีอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการทำงาน

-  ทำงานได้ปริมาณมากขึ้น ค่าจ้างมากขึ้น

-  ไม่หงุดหงิดง่าย ทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

-  ขจัดปัญหาเครื่องจักรเสียบ่อย

-  มีขวัญกำลังใจที่ดี

**องค์กรได้อะไร**

-  สถานที่สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อโรงงาน

-  ผลการทำ 5 ส. เป็นที่ยอมรับของทั้งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

-  ได้ความคิดอย่างเป็นระบบ

-  ต้นทุนลดต่ำลง

วัตถุประสงค์หลัก 4 ประการของ 5 ส.

1.  เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

2.  เพื่อเป็นการสร้างและส่งเสริมสัมพันธภาพในทีมให้ความเข้มแข็ง

3.  เพื่อสร้างภาวะผู้นำให้ผู้บริหารและหัวหน้างาน

4.  เพื่อพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน การปรับปรุงงานด้วยเทคนิคต่างๆ

ปัจจัยสำคัญ 7 ประการที่ทำให้ 5ส. เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

1.  สถานที่ทำงานสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

2.  มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและลูกจ้าง รวมทั้งผู้บริหาร

3.  เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จากการทำข้อเสนอ และการตรวจเสนอแนะของกรรมการ

4.  เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานโรงงาน

ปัจจัยสำคัญ 7 ประการที่ทำให้ 5ส. เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

5.  พนักงานต้องรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้คงอยู่ร่วมกันได้

6.  พนักงานมีความภูมิใจต่อองค์กร และจากการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมขององค์กร

7.  ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อสังคมเกิดการยอมรับมากขึ้น ผลทำให้สินค้าขายได้เพิ่มขึ้น ธุรกิจก็จะเกิดการขยายตัวและขยายการลงทุนในที่สุด

สรุปลักษณะสำคัญ 6 ประการที่พบได้จากการทำ 5ส.

PQCDSME

-  Productivity       : ปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นทันที

-  Quality                 : คุณภาพของสินค้ามีความสม่ำเสมอ รวมทั้งบริการ

-  Cost                       : ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนจะต่ำลง

-  Delivery               : การส่งมอบถูกต้องและตรงเวลา

-  Safety                                   : ความปลอดภัยในการทำงานสูง

-  Moral                    : เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน

-  Environment     : สิ่งแวดล้อม สภาพการทำงานดีขึ้น สังคมยอมรับ

 การทำงานอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไร

-  เกิดบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต

-  เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็นโรค

-  เกิดการทรัพย์สินเสียหาย

-  เกิดการสูญเสียเวลา

-  เกิดปัญหากระบวนการผลิตหยุดชะงักไม่สม่ำเสมอ

-  คนงานเสียขวัญและกำลังใจ

-  กิจการเสียชื่อเสียง

ความปลอดภัยในการทำงานมีสาเหตุ 2 ประการ

-  การกระทำไม่ปลอดภัย

-  สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเอกสารแนบ : 5 ส.


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ