"เราเร่งที่จะแก้ปัญหาในทุกด้าน เพื่อนำพาการฟื้นตัวเศรษฐกิจในประเทศให้เร็วที่สุด"

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

"เราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่ง แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทย ในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะทำให้ท่านได้"

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

"เราทำงานแบบไม่มีวันหยุด เพื่อมุ่งหาทุกวิถีทางเยี่ยวยา แก่ท่านผู้ประกอบการ ที่ประสบอุทกภัย"

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

"เรามุ่งมั่นจัดตั้งโครงการต่างๆไว้ในช่วยน้ำท่วม.com ที่จะพาธุรกิจท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้"

นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
องค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย

การจัดการกับบ้านหลังน้ำท่วม โดย อ.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์

19/11/2554 view 1,283

 

บ?านหลังน้ําท?วม
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท?สถ. ๓๔๔ ว.
3
   ความทุกข?ยากลําบากฉากแรกเพิ่งกําลังจะผ?านไปหลังน้ําลด แต?ความทุกข?ใหม?
กําลังเข?ามาแทนที่ เพราะสภาพ ของบ?าน อันถือว?าเป?นหนึ่ง ในป?จจัย 4 ของเรา มีสภาพที่น?า
อึดอัด น?าอันตรายและเป?นรอยแผลที่หลายคน อยากจะเมินหน?าหนี
    หากคิดจะแก?ป?ญหาบ?านหลังน้ําท?วม เพื่อชีวิตความเป?นอยู?ที่ดีกว?าป?จจุบัน
(แม?ไม? สามารถ จะเปรียบเทียบ เท?ากับอดีต) แนะนําในฐานะลูกหลาน พี่น?องว?าน?าจะ 
เริ่มต?นดังนี้
1.) อย?าซีเรียสว?า ทําไมน้ําถึงท?วม ราชการหรือรัฐบาลไปอยู?ที่ไหน เพื่อน ๆ ในถิ่นอื่นทําไม
บ?านเขา น้ําไม?ท?วม ฯลฯ เพราะนั่นไม?ใช?แนวทางแก?ป?ญหา "บ?านหลังน้ําท?วม" ที่เรากําลังจะ
คุยกันในบันทึกนี้
2.) ทําการตรวจสอบด?วยจิตอันนิ่งๆว?า บ?านเราเกิดป?ญหาใดเพิ่มขึ้นบ?าง เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ก?อนน้ําท?วม เช?นรั้วเอียง ปาเก?ล?อน แมลงสาบหายไปไหน ค?าไฟเพิ่ม ฯลฯ 
และ ทําบันทึกไว?เป?นข?อ ๆ ให?อ?านง?ายจดจําง?าย (ภาษาฝรั่ง เขาเรียกว?าทํา Check List)
3.) ถามตนเองว?าสภาพการเงินเราเป?นอย?างไร มีเงินจะใช?สําหรับการซ?อมแซมเท?าไร 
(รวมถึง การกู?ยืม แหล?งอื่น แต?ไม?รวม การโกง บ?านกินเมือง) จะได?วางแนวทางการจ?ายเงิน
อย?างมีขีดจํากัด และมีความเป?นไปได?
4.) เป?ดบันทึกนี้อ?านให?จบ อย?าโกรธหากบางตอนของบันทึกนี้มีรูปตลกเกินไป หรือเขียน
แบบสบายๆเกินไปบ?างในบางประโยคครับ


เอกสารแนบ : HouseAfterFlood
ข้อมูลองค์ความรู้โดย
ดร.เดชา จาตุธนานันท์ สบย. กสอ.


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์โดย
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ